۱۵پروژه که می تواند مانع آلودگی هوا در سراسر جهان شود

۱۵پروژه که می تواند مانع آلودگی هوا در سراسر جهان شود

آلودگی هوا در سراسر جهان خطری جدی محسوب می گردد. شهرکها و شهرها با پدیده اسماگ smog)) و انتشارات خطرناک ناشی از آلاینده ها محصور شده اند که به محیط زیست و سلامت موجودات زنده آسیب می رساند.

Read more
۱۵ پروژه که می تواند مانع آلودگی هوا در سراسر جهان شود

۱۵ پروژه که می تواند مانع آلودگی هوا در سراسر جهان شود

این روزها آلودگی هوا، در کشورهای جهان اول نسبت به سالهای گذشته کمتر شده است و این مهم به لطف پروژه های نوآورانه جهانی است. آلودگی هوا در سراسر جهان خطری جدی محسوب می گردد. شهرکها و شهرها با پدیده اسماگ smog)) و انتشارات خطرناک ناشی از آلاینده ها محصور شده اند که به محیط زیست و سلامت موجودات زنده آسیب می رساند.

Read more