حس شادابی و نشاط با تولید یون منفی

حس زندگی در هوای پاک

حذف ویروس، باکتری و آلودگی های موجود در هوا

تصفیه هوا خودرویی

جلوگیری از حساسیت و آلرژی

خیال راحت از آلرژی و حساسیت

چرا باید از تصفیه هوا آلماپرایم استفاده کنم

[kswr_iconboxinfo ibi_title_color=”#333333″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#555555″ ibi_layout=”iconright” ibi_image_width=”64″ ibi_image_height=”64″ ibi_font_default=”1″ ibi_image_enable=”1″ ibi_image=”2106″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;”]تولید یون منفی، تلطیف هوا و ایجاد شادابی و نشاط[/kswr_iconboxinfo]
[kswr_iconboxinfo ibi_title_color=”#333333″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#555555″ ibi_layout=”iconright” ibi_image_width=”64″ ibi_image_height=”64″ ibi_font_default=”1″ ibi_image_enable=”1″ ibi_image=”2109″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;”]بهبود عملکرد ریه در نوزادان، کهنسالان و افراد مبتلا به بیماری های ریوی[/kswr_iconboxinfo]
[kswr_iconboxinfo ibi_title_color=”#333333″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#555555″ ibi_layout=”iconright” ibi_image_width=”64″ ibi_image_height=”64″ ibi_font_default=”1″ ibi_image_enable=”1″ ibi_image=”2110″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;”]حذف انواع باکتری، ویروس، کپک و قارچ[/kswr_iconboxinfo]
[kswr_iconboxinfo ibi_title_color=”#333333″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#555555″ ibi_layout=”iconright” ibi_image_width=”64″ ibi_image_height=”64″ ibi_font_default=”1″ ibi_image_enable=”1″ ibi_image=”2112″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;”]ضد عفونی کننده محیط بوسیله لام UV  و فیلتر فتوکاتالیست (tio2)[/kswr_iconboxinfo]
[kswr_iconboxinfo ibi_title_color=”#333333″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#555555″ ibi_layout=”iconright” ibi_image_width=”64″ ibi_image_height=”64″ ibi_font_default=”1″ ibi_image_enable=”1″ ibi_image=”2102″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:10;margin-left:50;margin-right:0px;margin-bottom:0;”]تنوع محصولات متناسب با نیاز شما[/kswr_iconboxinfo]
[kswr_iconboxinfo ibi_title_color=”#333333″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#555555″ ibi_layout=”iconright” ibi_image_width=”64″ ibi_image_height=”64″ ibi_font_default=”1″ ibi_image_enable=”1″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_title_margins=”margin-top:;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:10;margin-left:10;margin-right:10;margin-bottom:10;” ibi_image=”2104″]حذف بوی نامطبوع و بیش از 3000 نوع از ترکیبات مضر گازی[/kswr_iconboxinfo]
[kswr_iconboxinfo ibi_title_color=”#333333″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#555555″ ibi_layout=”iconright” ibi_image_width=”64″ ibi_image_height=”64″ ibi_font_default=”1″ ibi_image_enable=”1″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_title_margins=”margin-top:;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:10;margin-left:10;margin-right:10;margin-bottom:10;” ibi_image=”2273″]حذف ریزگردها، پرز، پر و موی حیوانات[/kswr_iconboxinfo]
[kswr_iconboxinfo ibi_title_color=”#333333″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#555555″ ibi_layout=”iconright” ibi_image_width=”64″ ibi_image_height=”64″ ibi_font_default=”1″ ibi_image_enable=”1″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_title_margins=”margin-top:;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:10;margin-left:10;margin-right:10;margin-bottom:10;” ibi_image=”2105″]

حذف سرب و آلودگی های هوا ناشی از بنزین و گازوئیل

[/kswr_iconboxinfo]

why

جهت کسب اطلاعات بیشتر از تصفیه هوا آلماپرایم با ما در ارتباط باشید.

تنوع محصولات

مطالب مفید