راهنمای راه اندازی محصولات

حتما قبل از استفاده از دستگاه فیلتر را از بسته بندی پلاستیکی خارج نمایید.

جهت جلوگیری از نوسانات برق حتماً از محافظ برق استاندارد استفاده کنید.

مدل AP331

فایل راهنمای راه اندازی

مدل AP421

فایل راهنمای راه اندازی

مدل AP431

فایل راهنمای راه اندازی

مدل AP361

فایل راهنمای راه اندازی

مدل AP362

فایل راهنمای راه اندازی

مدل AP363

فایل راهنمای راه اندازی

مدل AP241

فایل راهنما راه اندازی

مدل AP261

فایل راهنما راه اندازی

مدل AP341

فایل راهنما راه اندازی

مدل AP121

فایل راهنمای راه اندازی

مدل AP151

فایل راهنمای راه اندازی

مدل AP152

فایل راهنمای راه اندازی